A A A
     

مفاهیم، نظریات و تئوری‌های مرتبط با نقد / جایگاه نقد طراحی در آموزش طراحی / آسیب‌شناسی مباحث نقد در ارتباط با طراحی / ارزش‌ها و مفاهیم طراحی/ تحلیل وضعیت موجود نقد در ایران / چگونگی آموزش نقد، جهت ارتقای طراحی / ....
 

 

نقد همانند طراحی یکی از شاخه‌های جنبی هنر محسوب می‌گردد: تلاشی از سوی «دیگران»، برای شناساندن اثر هنری و یا معرفی نقاط قوت و ضعف اثر هنری به مخاطبان. از این روی ابزار نقد هنری نیز بیشتر معیارهای زیبایی شناسی و تحلیل هنری است هرچند با این دو متفاوت است.
اما بی شک در نقد طراحی، ارزیابی و داوری آثار طراحی افزون بر ویژگی‌های استتیکی، جنبه‌های روانی، ادراک و احساس انسان، به هنگام مواجهه و یا استفاده از آثار طراحی مطرح است.
بهر جهت یکی از اهداف نقد دستیابی به مبنای عقلانی برای درک بهتر آثار هنری و یا طراحی  است. بدیهی است شیوه و اصول نقد آثار طراحی و نقد آثار هنری تفاوت‌های بسیاری با هم دارند.

 

 

 • مفاهیم، نظریات و تئوری‌های مرتبط با نقد

 • طراحی و نقد

 • نقد هنری و نقد طراحی

 • رویکردها و کارکردهای نقد طراحی

 • ارزش‌ها و مفاهیم طراحی

 • نقد نظریه‌های طراحی

 • جایگاه نقد در طراحی

 • طراحی دیجیتال و نقد

 • جایگاه نقد طراحی در آموزش طراحی

 • تحلیل وضعیت موجود نقد در ایران

 • آسیب‌شناسی مباحث نقد

 • چگونگی آموزش نقد، جهت ارتقای طراحی

 • اصول و چارچوب نقد

 

برگزار کنندگان کنفرانس