چاپ

مجموعه کنفرانس ها و سمینارها در قالب موضوعات ذیل تعریف شده اند و در فضایی جداگانه مورد بررسی قرار می گیرند.

 1. مدیریت طراحی
 2. طراحی ارگونومی
 3. ارگونومی در طراحی فضای داخلی
 4. طراحی محیطی
 5. طراحی بیونیک
 6. طراحی دیجیتال
 7. طراحی پارامتریک
 8. آموزش طراحی
 9. فلسفه طراحی
 10. نقد طراحی
 11. طراحی و هویت
 12. طراحی پارچه و گردشگری