A A A

طراحی در معنای تخصصی، مفاهیم و کاربردهای متنوعی را در بر می گیرد. طراحی فعالیتی است که مدام در حال تغییر و تحول است و پیوسته خود را با صورت های جدید و تکنولوژی های نوظهور و نگرش های مفهومی انطباق می دهد. دامنه آن در تمامی رشته های هنری، مهندسی، علوم انسانی و... گسترده است و به سبب تنوع مواد اولیه و فرآیندهای گوناگونی که در خلق یک اثر، محصول، خدمات و یا یک سیستم به کار گرفته می شود رسیدن به یک تعریف و یا چارچوب مشخص برای طراحی بسیار دشوار است.

 

طراحی را می توان روشی برای حل مسائلی دانست که در آینده خلق خواهند شد. ابزاری برای پیش بینی آینده، که در درون خود خلاقیت، برنامه ریزی، مدیریت و حل مسئله و... را نهفته دارد. امروزه تمامی افرادی كه به دنبال پرورش «نوآوری» در فعاليت های اقتصادی يا اجتماعی هستند فراتر از برنامه ریزی به طراحی به عنوان راهکاری برای بالا بردن بهره وری می اندیشند.

کنفرانس جامع طراحی با هدف معرفی نقش و جایگاه طراحی در فرآیند تولید، صنعت و آموزش عالی در کشور شکل گرفته است. این کنفرانس نه تنها رویدادی در حوزه دانشگاهی است که سعی در باز تعریف جایگاه طراحی در صنعت و آموزش عالی دارد بلکه فراتر از آن به نقش طراحان در بازار کار پس از دانش آموختگی توجه داشته و توسعه و ارتقای موقعیت طراحی را در فرآیند توسعه و پیشرفت کشور در برنامه کار خود قرار داده است.

برگزار کنندگان کنفرانس