چاپ

سخنرانان سمینار بیونیک در کنفرانس جامع طراحی 

سخنرانان سمینار بیونیک 

پروفسور غلامحسین ریاضی, دانشیار مرکز تحقیقات بیوفیزیک و بیوشیمی دانشگاه تهران؛ پروفسور ساری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران؛دکتر علیرضا آقامحمدی، رئیس انجمن زیست الگو(بیونیک) و استاد جمشید امامی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران از سخنرانان این سمینار می باشند.