چاپ

سخنرانی پروفسور منصور فلامکی، "عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران"، در سمینار فلسفه طراحی، کنفرانس جامع طراحی